Nemáte zatiaľ objednaný žiadny tovar
awas.sk
Titulná stránka
HistĂłria
CennĂ­k
ponuka

Všeobecné obchodné podmienky

     Obchodné podmienky upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predavajúceho pri nákupe tovaru z nášho elektronického informačného katalógu , www.awas.sk

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

V dnešnej dobe má každý človek právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a tiež pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním a zneužívaním osobných údajov o svojej osobe.

Prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov AWAS-Ing. Miroslav Filus  Vaše súkromie rešpektuje, Vaše osobné dáta sú dôverné a nie sú poskytované dalším tretím subjektom.

Ůčel spracovania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom vybavenia objednávky, predaja a dodanie tovaru.

Zoznam osobných údajovv zmysle nášho formulára je meno, priezvisko, adresa mesto,ulica, číslo domu, PSČ, e- Mail a číslo telefónu.

Právny základ spracovávania osobných údajov: Osobné údaje sa spracovávajú na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy bez súhlasu objednávateľa v súlade s § 10 ods.3 písm. b/ zákona o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, výnimku tvoria orgány činné v trestnom konaní, súdy, prokuratúra, prípadne iným orgánom verejnej správy, ktoré plnia úlohy podľa osobitných zákonov.

Osobné údaje sa nesprístupňujú, nezverejňujú, ani cezhraničný prenos osobných údajov sa nevykonáva.

 Dotknutá osoba, (objednávateľ),  má právo vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov pre účely vybavenia objednávky, dodanie tovaru výžadovať najmä potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané, má právo na opravu, likvidáciu, svojich nespávných, alebo neuplných, neaktuálnych osobných údajov. Vo všeobecnosti dotknutá osoba disponuje aj ďalšími právami podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

 Prevádzkovateľ elektronického katalógu www.awas.sk ručí za to, že osobné údaje  nebudú zneužité pre iné účely. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Výnimku tvoria externí dopravcovia tovaru , ako je Slovenská pošta, a.s., alebo zásielková služba, týmto sa osobné údaje o zákazníkoch poskytujú iba pre bezproblémové dodanie tovaru (Meno, priezvisko, adresa,číslo telefónu). Bez  súhlasu zákazníkov sa s osobnými údajmi nakladá iba výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa Zákon o ochrane osobných údajov.Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Slúžia iba pre zasielanie tovaru, prípadne na komunikáciu so zákazníkom.

 

Uzavretie kúpnej zmluvy - OBJEDNÁVKA 


      Tovar zasielame kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Objednávky podané prostredníctvom formulára sú návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávajúceho formulára sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. Uzatvorená kúpna zmluva je záväzná pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok, ako je cena tovaru, spôsob doručenia, spôsob platby.

Zmenu objednávky má kupujúci právo zmeniť, len do expedovania tovaru z nášho skladu.

Kupujúcí má právo stornovať objednávku do doby expedovania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar nie je skladom, ak sa nedarí telefonicky skontaktovať s kupujúcim a ak tovar je nedostupný u našich dodavateľov.

Dodacie podmienky

Tovar dodávame iba v rámci Slovenskej republiky

Kupujúci má právo výberu spôsobu doručenia tovaru už pri vypňovaní formulára. 

Tovar v prevažnej miere zasielame na dobierku, prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo zasielkovou službou UPS.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh tovaru, množstvo, tak ako bolo uvedené v objednávke, spolu s daňovým dokladom, faktúrou a dodacim listom na Vami dodanú adresu doručenia. 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar v dohodnutej cene a prevziať tovar.

Na odstúpenie od zmluvy má kupujúci právo bez udania dôvodu v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súľade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. , v znení neskorších predpisov.

 

 Reklamácie a záruka

Na predávaný tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu v rozsahu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením, nesprávnym použítím, alebo opotrebeným v nezodpovedajúcich podmienkach.

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu na adresu do miesta podnikania spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú.

Pri reklamácii je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu faktúru, dodací list.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklámácii do 30 dní od jej písomého doručenia.

V prípade, že predávajúci nemôže vybaviť uznanú reklamáciu do 30 dní od písomného, alebo elektronického doručenia, predávajúci vráti späť cenu objednaného tovaru.

 

Záverečné ustanovenie:

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania výrobkov, nesprávnou manipuláciou, neodborným zásahom do výrobkov, rovnako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami. 

Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov nášho elektronického katalógu, že nepreberáme zodpovednosť za škody a ujmy spôsobené využívaním údajov a informácií, ktoré su prostredníctvom nášho katalógu zverejnené. Internetový katalóg má iba informatívny charakter.


Informácie:

Súkromná firma: A W A S  - Ing. Miroslav Filus

je zaevidovaná v živnostenskom registri pod registračným číslom 403-2161

IČO:30397065

DIČ:1020399127

IČ DPH:SK1020399127

Adresa podnikania: Bizetova 15, Klokočina II,  949 11 Nitra

Elektronický kontakt: awas@awas.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Orgán dohľadu: Telekomunikačný úrad SR , www.teleoff.gov.sk

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

 

 

 
Obchodné podmienky site by separd